nomanlegacy:

Street Style x Luxury blog!

(via 7713x)

Timestamp: 1410727429

thaysat:

G 👌🎨

(Source: prettymotherfuckerg)

Timestamp: 1410727246

(Source: alqphoto, via dub-sac)

Timestamp: 1410726757

(Source: jinrake, via dub-sac)

Timestamp: 1410726468